Duurzaam Hoogland

voor een beter wereld

Project `Zon op Hoogland” gestart!

Deelnemers gezocht.

Nu zonnepanelen aanschaffen die niet op uw huis gelegd worden? Dat kan! Duurzaam Hoogland is samen met boerderij Breevoort, de universiteit van de geit’ een projectgestalt onder de tittel `Zon op Hoogland’.

Voor een bedrag tussen de €250 en € 300,0 ( het precieze bedrag moet nog worden vastgesteld) koopt u een zoncertificaat. Dit certificaat. geeft recht op de opbrengst van het zonnepaneel én in het kader van de regeling `postcoderoos’. heeft u recht op teruggave van uw energiebelasting.

Inmiddels hebben verschillende Hooglanders interesse getoond voor tot nu ruim 120 zonnepanelen. Het project start daadwerkelijk als er 200 panelen zijn `verkocht’, dus u moet er snel bij zijn.

Meer informatie over de regeling vindt u op http://www.postcoderoos.nl

Groei en Bloei afdeling Amersfoort: prijsuitreiking voortuinkeuringen Hoogland

De afdeling Amersfoort van Groei en Bloei bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zal menigeen vast niet ontgaan zijn. Al jaren zijn diverse commissies binnen deze afdeling actief.

Zo is er bijvoorbeeld een voortuinen keuringscommissie. In het voorjaar, de zomer en het najaar worden voortuinen bekeken, op aspecten n.a.v. een checklist beoordeeld en worden er foto’s gemaakt.

Dit jaar heeft de commissie de voortuinen in Hoogland gekeurd.

De prijsuitreiking is op 21 november 2019, Locatie: Het Groene Huis, inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Toegang: GRATIS

Zie ook: https://amersfoort.groei.nl

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd en wordt er hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Met de ontwikkelingen in de stad en de doelstellingen voor de stad komen ook dilemma’s naar boven. Juist u als inwoner of belanghebbende hebt zicht op deze dilemma’s. Daarom horen we graag van u.

De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie bij elkaar. Dit heet de Omgevingsvisie. Deze visie gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar deze Omgevingsvisie wil de gemeente ook van u weten waar de visie in ieder geval uitspraken over moet doen.

Al ruim 40 interviews met inwoners en belanghebbenden

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van Amersfoort en de ontwikkelingen in de stad. Voor de interviews waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit. Onder andere MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

De volgende stap: uw inbreng

In de volgende stap wil de gemeente met u de opbrengst van de interviews toetsen en samen met u bespreken welke dilemma’s er zichtbaar worden voor de komende jaren. In vier delen van de stad zijn bijeenkomsten waar u bij kunt zijn. De bijeenkomst in Amersfoort Noord vindt plaats op woensdag 2 oktober, voor de wijken Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Hoogland en Hoogland West, Kattenbroek en Zielhorst. De bijeenkomst vindt plaats van 19.15 – 21.15 uur in De Neng aan de Engweg.

Aanmelden kan via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Hoe verder?

Op woensdag 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten. Ook daar bent u van harte welkom. Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.

Ook kunt u tussen woensdag 16 oktober en woensdag 6 november naar het Rietveldpaviljoen op de Zonnehof voor verschillende exposities die zijn gemaakt over de Omgevingsvisie. Ook hierover vindt u meer informatie op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Duurzaam Hoogland start eigen energiecoöperatie

Het platform Duurzaam Hoogland start met een eigen energiecoöperatie: Zon op Hoogland.

De coöperatie wordt lid van ‘Zon op Nederland’. Bij ‘ Zon op Nederland’ zijn enkele tientallen energiecoöperaties aangesloten. Daardoor wordt de lokale energiecoöperatie ontlast van allerlei administratieve handelingen. Bovendien begeleidt Zon op Nederland’ de lokale energiecoöperaties met de projecten die zij willen starten.

“Zon op Hoogland” is als coöperatie inmiddels notarieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Duurzaam Hoogland heeft besloten tot het oprichten van een eigen coöperatie omdat daardoor de kosten voor een project postcoderoos laag zijn. Een en ader betekent wel dat er door de coöperatie meer werk gedaan moet worden.

Inmiddels is er ook een bestuur gevormd die het eerste project ‘Boerderij Breevoort’ gaat opzetten.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Bijvank, voorzitter
  • Alex van Donkelaar, penningmeester
  • Kor van den Hoek, secretaris

Eind dit jaar worden de mensen die zich al eerder gemeld hebben interesse te hebben in dit project uitgenodigd voor een informatie-avond.

Wanneer u ook interesse heeft, maar u zich nog niet hebt aangemeld kan dat via duurzaamhoogland@gmail.com

of via de site Zon op Hoogland

Hoogland Zwerfafval vrij

Wilt u ook een schone straat, buurt en een schone stad? Vindt u iets van zwerfafval? Kom naar de inspiratiemiddag Amersfoort zwerfafval vrij in theater Flint! Een GRATIS evenement, van 13:00-17:00 uur, voor Amersfoorters die betrokken (willen) zijn bij het tegengaan van zwerfafval. Er zijn interessante lezingen over de gevolgen van zwerfafval en er is een inspiratieplein. Meldt u aan op www.keischoon033event.nl

Tot 20 mei!

2 jaar bouwagenda

De taskforce die zich met de energietransitie en huizenbouw heeft beziggehouden heeft onlangs een rapport uitgebracht. Het hele document kunt u downloaden onder het kopje ‘ documenten’

Een pagina hieruit willen we u niet onthouden. Het is duidelijk dat er voor Hoogland niet veel keuzes zullen zijn: een warmtenet of all-electric ligt voor de hand. Dat dat geld Ost (en oplevert) is duidelijk, alleen wie betaalt de investering. Op pagina 52 gaat de Taskforce daarop in:

Particuliere woningen

De inzet van deze Road Map is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Het speelveld is echter groot, complexen op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen woningen van particuliere huiseigenaren als beslissers. Er is wel toenemende interesse onder huiseigenaren om duurzame maatregelen te nemen, maar het animo is nog zeer beperkt. Renovatiekosten liggen aanzienlijk te hoog om terug te verdienen via lager energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Een aanbod waarbij particulieren geen persoonlijke schulden hoeven te maken en energierenovaties hun woonlasten niet verhogen, is nog niet voorhanden.

Aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft De Bouwagenda gepleit voor verankering van een vorm van gebouwgebonden financiering (ggf) met daaraan gekoppeld aandacht voor ontzorging. De in het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerde modellen voldoen daar niet volledig aan en bieden nog geen ruimte voor grootschalige ontzorging van particuliere eigenaren. De Bouwagenda heeft een model ontwikkeld voor ontzorging door een publiekorgaan. Onze bijdrage vanuit De Bouwagenda concentren zich op:

verankering randvoorwaarden verduurzaming particuliere woningvoorraad door mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering, in combinatie met uitwerking van ontzorgingsconcepten voor particuliere woningeigenaren;

• opzet om te komen tot de gewenste opschaling, kwaliteitssprong en kostenreductie met de Startmotor en Renovatieversneller, te beginnen met het corporatiebezit .

Uit: 2 jaar de bouwagenda. Taskforce Bouwagenda

Hoogland snel aan de beurt voor warmteplan

In de concept warmtevisie zoals de gemeente Amersfoort die onlangs heeft gepubliceerd vinden we op pagina 36 een overzicht van de volgorde van de wijken en dorpen die het een warmteplan moeten opstellen. Zoals al in een eerder bericht gezegd, dat wil de gemeente doen samen met de bewoners van die wijk of dorp.

Platform Duurzaam Hoogland zal meedoen met het opstellen van dat warmteplan

concept warmtevisie

De gemeente Amersfoort heeft een concept warmtevisie opgesteld. Deze is te downloaden onder het kopje documenten.

In deze visie is te lezen dat na de pilot Schothorst-Zuid Hoogland als volgende wijk (dorp) aan de buurt is om een warmteplan op te stellen.

Dat warmteplan wordt samen met de bewoners gemaakt. Het is dus zaak dat vanuit de verschillende wijken mensen zich actief opstellen en meedoen om het warmteplan zo goed mogelijk in te steken.

In onderstaand schema kun je zien wat de zoekrichtingen, de keuzes, zijn voor woningen die in verschillende periodes gebouwd zijn.

Het merendeel van de woningen in Hoogland zijn gebouwd tussen 1950 en 1992. Uit het schema kun je opmaken dat de eerste opdracht is: isoleren. Door goed te isoleren breng je de warmtevraag uiteindelijk terug.

Daarna – als we van het gas afzijn – is er een combinatie mogelijk van een warmtenet of/en all-electric.

Het platform duurzaamhoogland is op dit moment bezig met te bekijken in hoeverre de woningen in de buurt De Ham (Ambachtslaan en omgeving) geïsoleerd zijn en wat daar nog beter kan.

Uiteindelijk is naast het gezamenlijk opstellen van een goed warmteplan isolatie de eerste stap. ook dat kunnen we gezamenlijk doen en ons huis een goede isolatielabel bezorgen.

Amersfoort ontwikkelt warmtevisie

inloopavond op 11 april in de Obeservant

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. Amersfoort wil alle huizen en gebouwen aardgasvrij maken. Daarvoor is samen met partners uit de stad de (concept) Warmtevisie Amersfoort opgesteld. Hierin staat o.a.:

  • welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken
  • hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren
  • in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn. 

Tot 24 april 2019 kunt u reageren op de concept Warmtevisie via warmtevisie@amersfoort.nl. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie. Op 11 april 2019 is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond in De Observant (Stadhuisplein 7).

De concept-Warmtevisie geeft een route voor de komende 11 jaar om van het aardgas en andere fossiele brandstoffen af te komen. De gemeente wil alle alle ruimte geven om samen met bewoners, ondernemers en andere partijen tot concrete invulling daarvan te komen. De zorgen over onder andere de betaalbaarheid worden breed gedeeld. Dat is een van de redenen waarom gemeenten en corporaties pleiten voor middelen en betere regelgeving door de Rijksoverheid. DE gemeente nodigt iedereen uit om nu in te brengen waar de zorgen en kansen liggen. Dan kan dit mee worden gewogen in de definitieve warmtevisie en de besluitvorming daarover in de gemeenteraad.

Welkom bij Duurzaam Hoogland

Op deze site vind je informatie over duurzaaamheid. Over energiebesparing, gasloze huizen, zonnepanelen, energiecoöperaties, watervriendelijke tuin, acties voor bruikbaar afval etc.

© 2019 Duurzaam Hoogland

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑