Duurzaam Hoogland

voor een beter wereld

Zonnepanelen-centrale Breevoort II

Zon op Hoogland is van plan een tweede zonnepanelenproject bij boerderij Breevoort te starten in het kader van postcoderoosregeling (Regeling Verlaagde tarief Energiebelasting).

Het gaat hierbij om ruim 200 panelen. Dat betekent dat u  één of meer certificaten kunt kopen. Dat certificaat vertegenwoordigt een waarde van 250 kWh en zal ca. € 240,- kosten. In dat bedrag van € 240,- zit een marge van € 40,- die u terugkrijgt als de kosten juist zijn begroot. Uiteindelijk beslist de Algemene Ledenvergadering wanneer dat zal zijn.

Met dat certificaat kunt u jaarlijks uw energiebelasting terugvorderen bij uw energmaatschappij. Over een verbruik van 250 kWh is dat ongeveer € 27,50. De stroom die de installatie opbrengt, verkopen we aan een groene energieleverancier. Die opbrengst is nodig om de kosten van de coöperatie te dekken. Wat daarvan overblijft, na aftrek van de coöperatiekosten, wordt ook jaarlijks aan de leden van de coöperatie uitgekeerd.

Als we uitgaan van een kostprijs van € 200,- en energiebelasting van € 27,50 per 250 kWh, dan is de terugverdientijd ongeveer 7-8 jaar. 

U kunt meedoen als u in één van de volgende postcodegebieden woont:

3828, 3812, 3813, 3822, 3823, 3824, 3741, 3751, 3752, 3764, 3768

Om mee te doen dient u een voorinschrijving te doen bij onze koepelcoöperatie Zon op Nederland: www.zonopnederland.nl

Daar moet u zich -als u nog geen lid bent – zich eerst registreren. Dan kiest u de voorinschrijving bij project Breevoort II en vult daar uw gegevens zo compleet mogelijk in. Het lidmaatschap bij Zon op Hoogland kost eenmalig € 35,- en wordt pas gefactureerd al u ook daadwerkelijk het lidmaatschap ondertekent. Daartoe krijgt u – als het project doorgaat- een apart formulier voor.

Voorinschrijving verplicht u tot niets. Het geeft ons een beeld of er genoeg belangstelling voor dit project is.

Feestelijke Opening start Zonne-energiecentrale Zon op Breevoort

Op zaterdag 5 september vond de feestelijke start plaats van de ingebruikneming van 196 zonnepanelen op het dak van geitenboerderij Breevoort aan de Slaagseweg 4 in Hoogland. De wethouders Janssen en Tigelaar van de gemeente Amersfoort onthulden een informatiebord dat bij de oprijlaan wordt geplaatst van de geitenboerderij. De bijeenkomst vond volgens alle coronaregels plaats in de buitenlucht voor de 25 genodigden.

In 2019 is de coöperatie ‘Zon op Hoogland’ officieel opgericht. De leden zijn ruim 30 inwoners uit Hoogland/Amersfoort die zich hebben verenigd in een coöperatie onder leiding van een vijfkoppig bestuur. De coöperatie maakt bij dit project gebruik van de zogenaamde ‘Regeling Verlaagd Tarief’, ook wel ‘Postcoderoosregeling’ genoemd. Naast het financiële voordeel hopen de coöperatieleden op deze wijze ook hun bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Amersfoort en hun mooie dorp Hoogland in het bijzonder.

De leden van de coöperatie ervaren nu al de voordelen van deze gezamenlijke aanpak, omdat niet ieder voor zich, maar de coöperatie voor de deelnemers vrijwel alle zaken regelt. Zonder het enthousiasme van de leden, Jos Tolboom, de eigenaar van geitenboerderij Breevoort, enkele bedrijven ( waaronder Solarpartners en Stedin) en de gemeente Amersfoort was dit initiatief niet geslaagd.We zijn inmiddels bezig om een volgend project voor te bereiden. 

Rijkssubsidie om praktische energiebesparende maatregelen te stimuleren

Woningeigenaren kunnen in 2020 financiële ondersteuning krijgen bij het treffen van praktische energiebesparende maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het inregelen van de CV, het plaatsen van radiatorfolie en gebruik van tochtstrippen. lees verder

Groei en Bloei afdeling Amersfoort: prijsuitreiking voortuinkeuringen Hoogland

De afdeling Amersfoort van Groei en Bloei bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zal menigeen vast niet ontgaan zijn. Al jaren zijn diverse commissies binnen deze afdeling actief.

Zo is er bijvoorbeeld een voortuinen keuringscommissie. In het voorjaar, de zomer en het najaar worden voortuinen bekeken, op aspecten n.a.v. een checklist beoordeeld en worden er foto’s gemaakt.

Dit jaar heeft de commissie de voortuinen in Hoogland gekeurd.

De prijsuitreiking is op 21 november 2019, Locatie: Het Groene Huis, inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Toegang: GRATIS

Zie ook: https://amersfoort.groei.nl

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd en wordt er hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Met de ontwikkelingen in de stad en de doelstellingen voor de stad komen ook dilemma’s naar boven. Juist u als inwoner of belanghebbende hebt zicht op deze dilemma’s. Daarom horen we graag van u.

De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie bij elkaar. Dit heet de Omgevingsvisie. Deze visie gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, gezondheid, groen, water en recreëren. Op weg naar deze Omgevingsvisie wil de gemeente ook van u weten waar de visie in ieder geval uitspraken over moet doen.

Al ruim 40 interviews met inwoners en belanghebbenden

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van de gemeente ruim veertig bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten van Amersfoort en de ontwikkelingen in de stad. Voor de interviews waren alle 538 bewoners van een huis op nummer (0)33 per brief uitgenodigd. Voor de gesprekken met andere belanghebbenden nodigde de gemeente organisaties uit de stad uit. Onder andere MBO Amersfoort, de Fietsersbond, Stichting Keiroze, Arcadis en de GGD.

De volgende stap: uw inbreng

In de volgende stap wil de gemeente met u de opbrengst van de interviews toetsen en samen met u bespreken welke dilemma’s er zichtbaar worden voor de komende jaren. In vier delen van de stad zijn bijeenkomsten waar u bij kunt zijn. De bijeenkomst in Amersfoort Noord vindt plaats op woensdag 2 oktober, voor de wijken Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Hoogland en Hoogland West, Kattenbroek en Zielhorst. De bijeenkomst vindt plaats van 19.15 – 21.15 uur in De Neng aan de Engweg.

Aanmelden kan via www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Hoe verder?

Op woensdag 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van alle interviews en gebiedsbijeenkomsten. Ook daar bent u van harte welkom. Meer informatie over plaats en tijd volgen nog. De Omgevingsvisie zelf wordt in 2020 gemaakt.

Ook kunt u tussen woensdag 16 oktober en woensdag 6 november naar het Rietveldpaviljoen op de Zonnehof voor verschillende exposities die zijn gemaakt over de Omgevingsvisie. Ook hierover vindt u meer informatie op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie.

Duurzaam Hoogland start eigen energiecoöperatie

Het platform Duurzaam Hoogland start met een eigen energiecoöperatie: Zon op Hoogland.

De coöperatie wordt lid van ‘Zon op Nederland’. Bij ‘ Zon op Nederland’ zijn enkele tientallen energiecoöperaties aangesloten. Daardoor wordt de lokale energiecoöperatie ontlast van allerlei administratieve handelingen. Bovendien begeleidt Zon op Nederland’ de lokale energiecoöperaties met de projecten die zij willen starten.

“Zon op Hoogland” is als coöperatie inmiddels notarieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Duurzaam Hoogland heeft besloten tot het oprichten van een eigen coöperatie omdat daardoor de kosten voor een project postcoderoos laag zijn. Een en ader betekent wel dat er door de coöperatie meer werk gedaan moet worden.

Inmiddels is er ook een bestuur gevormd die het eerste project ‘Boerderij Breevoort’ gaat opzetten.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Bijvank, voorzitter
  • Alex van Donkelaar, penningmeester
  • Kor van den Hoek, secretaris

Eind dit jaar worden de mensen die zich al eerder gemeld hebben interesse te hebben in dit project uitgenodigd voor een informatie-avond.

Wanneer u ook interesse heeft, maar u zich nog niet hebt aangemeld kan dat via duurzaamhoogland@gmail.com

of via de site Zon op Hoogland

Project `Zon op Hoogland” gestart!

Deelnemers gezocht.

Nu zonnepanelen aanschaffen die niet op uw huis gelegd worden? Dat kan! Duurzaam Hoogland is samen met boerderij Breevoort, de universiteit van de geit’ een projectgestalt onder de tittel `Zon op Hoogland’.

Voor een bedrag tussen de €250 en € 300,0 ( het precieze bedrag moet nog worden vastgesteld) koopt u een zoncertificaat. Dit certificaat. geeft recht op de opbrengst van het zonnepaneel én in het kader van de regeling `postcoderoos’. heeft u recht op teruggave van uw energiebelasting.

Inmiddels hebben verschillende Hooglanders interesse getoond voor tot nu ruim 120 zonnepanelen. Het project start daadwerkelijk als er 200 panelen zijn `verkocht’, dus u moet er snel bij zijn.

Meer informatie over de regeling vindt u op http://www.postcoderoos.nl

Hoogland Zwerfafval vrij

Wilt u ook een schone straat, buurt en een schone stad? Vindt u iets van zwerfafval? Kom naar de inspiratiemiddag Amersfoort zwerfafval vrij in theater Flint! Een GRATIS evenement, van 13:00-17:00 uur, voor Amersfoorters die betrokken (willen) zijn bij het tegengaan van zwerfafval. Er zijn interessante lezingen over de gevolgen van zwerfafval en er is een inspiratieplein. Meldt u aan op www.keischoon033event.nl

Tot 20 mei!

2 jaar bouwagenda

De taskforce die zich met de energietransitie en huizenbouw heeft beziggehouden heeft onlangs een rapport uitgebracht. Het hele document kunt u downloaden onder het kopje ‘ documenten’

Een pagina hieruit willen we u niet onthouden. Het is duidelijk dat er voor Hoogland niet veel keuzes zullen zijn: een warmtenet of all-electric ligt voor de hand. Dat dat geld Ost (en oplevert) is duidelijk, alleen wie betaalt de investering. Op pagina 52 gaat de Taskforce daarop in:

Particuliere woningen

De inzet van deze Road Map is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Het speelveld is echter groot, complexen op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen woningen van particuliere huiseigenaren als beslissers. Er is wel toenemende interesse onder huiseigenaren om duurzame maatregelen te nemen, maar het animo is nog zeer beperkt. Renovatiekosten liggen aanzienlijk te hoog om terug te verdienen via lager energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Een aanbod waarbij particulieren geen persoonlijke schulden hoeven te maken en energierenovaties hun woonlasten niet verhogen, is nog niet voorhanden.

Aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft De Bouwagenda gepleit voor verankering van een vorm van gebouwgebonden financiering (ggf) met daaraan gekoppeld aandacht voor ontzorging. De in het ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerde modellen voldoen daar niet volledig aan en bieden nog geen ruimte voor grootschalige ontzorging van particuliere eigenaren. De Bouwagenda heeft een model ontwikkeld voor ontzorging door een publiekorgaan. Onze bijdrage vanuit De Bouwagenda concentren zich op:

verankering randvoorwaarden verduurzaming particuliere woningvoorraad door mogelijkheid voor gebouwgebonden financiering, in combinatie met uitwerking van ontzorgingsconcepten voor particuliere woningeigenaren;

• opzet om te komen tot de gewenste opschaling, kwaliteitssprong en kostenreductie met de Startmotor en Renovatieversneller, te beginnen met het corporatiebezit .

Uit: 2 jaar de bouwagenda. Taskforce Bouwagenda

concept warmtevisie

De gemeente Amersfoort heeft een concept warmtevisie opgesteld. Deze is te downloaden onder het kopje documenten.

In deze visie is te lezen dat na de pilot Schothorst-Zuid Hoogland als volgende wijk (dorp) aan de buurt is om een warmteplan op te stellen.

Dat warmteplan wordt samen met de bewoners gemaakt. Het is dus zaak dat vanuit de verschillende wijken mensen zich actief opstellen en meedoen om het warmteplan zo goed mogelijk in te steken.

In onderstaand schema kun je zien wat de zoekrichtingen, de keuzes, zijn voor woningen die in verschillende periodes gebouwd zijn.

Het merendeel van de woningen in Hoogland zijn gebouwd tussen 1950 en 1992. Uit het schema kun je opmaken dat de eerste opdracht is: isoleren. Door goed te isoleren breng je de warmtevraag uiteindelijk terug.

Daarna – als we van het gas afzijn – is er een combinatie mogelijk van een warmtenet of/en all-electric.

Het platform duurzaamhoogland is op dit moment bezig met te bekijken in hoeverre de woningen in de buurt De Ham (Ambachtslaan en omgeving) geïsoleerd zijn en wat daar nog beter kan.

Uiteindelijk is naast het gezamenlijk opstellen van een goed warmteplan isolatie de eerste stap. ook dat kunnen we gezamenlijk doen en ons huis een goede isolatielabel bezorgen.

« Oudere berichten

© 2021 Duurzaam Hoogland

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑